Kázne: Desatoro

17. 01. 2010

Úvod do Desatora

Dnes nie je príliš populárne hovoriť na tému mravnosti. Žijeme v dobe, v ktorej sa bagatelizujú a relativizujú všetky, i tie najsvätejšie mravné normy, žijeme v dobe, v ktorej sa hriech stal kultúrou. Je to logické a pochopiteľné. Lebo to zodpovedá tomu, ako sme my ľudia stavaní. Jednoducho buď sa život prispôsobí mravným normám, alebo sa normy prispôsobia životu. Človek predsa dlhodobo nemôže žiť v rozpore so sebou samým. Mnohí sa dnes z Desatora smejú, iní ho kritizujú, nájdu sa aj takí, ktorí ho zavrhujú. Vraj načo sú nám normy pre život, podľa ktorých aj tak nikto nežije. Také normy sú nanič. Je to také jednoduché? Skutočne už nikto podľa Desatora dnes nežije, alebo sa o to aspoň zo všetkých síl snaží? A keby aj, je to dôkaz toho, že Desatoro už neplatí a nie je v ňom pravda o nás?
1. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

17. 01. 2010

Úvod do Desatora

Že vraj predsavzatia (zvykneme si dávať napríklad novoročné, adventné, pôstne alebo po každej spovedi, že sa už polepšíme) sú na to, aby sa nedodržiavali a zákony (napríklad školský poriadok alebo zákony Slovenskej republiky) sú na to, aby sa porušovali... A mnohí sa aj vysmievajú zo zákonov, s obľubou ich prestupujú a ešte sa tešia, že sa im darí a nikto im na to nepríde. A keď im na to prídu, aj tak sa im nič nemôže stať... My veríme, že Desať Božích prikázaní je zákon, ktorý nám dáva Boh pre naše dobro a šťastie. Boh zverejnil tento zákon prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj na dvoch kamenných tabuliach, keď Izraeliti putovali púšťou z Egypta do Palestíny.

| Prečítať kázeň na webe

31. 01. 2010

Čnosť nábožnosti

Počas pravidelných návštev chorých som si všimol jednu zaujímavosť. Starí ľudia trpiaci na postupnú stratu pamäti si takmer vždy perfektne pamätajú texty modlitieb, či jednotlivé časti svätej omše, na ktorej sa pre chorobu nezúčastnili aj niekoľko rokov.
„Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka, lebo človek je stvorený Bohom a pre Boha.” (KKC 27)
2. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

31. 01. 2010

Čnosť nábožnosti

Milí bratia a sestry, pokračujeme v tematických kázňach na tému Desatoro. Chceme sa venovať prvému Božiemu prikázaniu, a to až štyri po sebe nasledujúce nedele, lebo práve toto prikázanie je pre nás kľúčové. Ono je bránou k pochopeniu ostatných prikázaní.

| Prečítať kázeň na webe

07. 02. 2010

Povinnosti voči Bohu

Aké iné povinnosti pramenia zo slov: Ja som Pán, tvoj Boh. Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého srdca, z celej sily, z celej svojej mysle a z celej svojej duše? Je to predovšetkým povinnosť žiť a živiť vo svojom vnútri tri božské čnosti: vieru, nádej a lásku. Tieto tri nadprirodzené čnosti uschopňujú našu dušu k tomu, aby sa povzniesla nad čisto materiálnu, viditeľnú a bezprostrednú skutočnosť, ku skutočnosti duchovnej, neviditeľnej a transcendentnej. Tieto tri čnosti v nás vytvárajú spojenie s Bohom.
3. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

07. 02. 2010

Povinnosti voči Bohu

Bratia a sestry, minulý týždeň sme hovorili, že ak je pre nás Boh skutočný a tvrdíme, že v neho veríme, potom to musíme nejako vyjadriť navonok. Inými slovami – máme voči Bohu povinnosti. A to sa volá čnosť nábožnosti – dať Bohu, čo mu patrí – každý podľa svojich možností a schopností.

| Prečítať kázeň na webe

14. 02. 2010

Hriechy proti prvému prikázaniu I.

Dnes sa budeme venovať druhej časti textu prvého prikázania. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Prvé prikázanie zakazuje uctievať iných bohov okrem jediného Pána, ktorý sa zjavil svojmu ľudu. Prvé prikázanie odsudzuje mnohobožstvo. Vyžaduje od človeka, aby neveril v iných bohov a neuctieval iné božstvá okrem jediného pravého Boha. Sväté písmo neprestajne pripomína toto odmietnutie modiel „zo striebra a zo zlata“, ktoré „sú dielom ľudských rúk“, ktoré „majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia“. Boh, naopak, je živý Boh, ktorý dáva život a zasahuje do dejín.
4. kázeň z cyklu kázní o Desatore

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

14. 02. 2010

Hriechy proti 1. prikázaniu I.

Milí bratia a sestry, predchádzajúce dve nedele sme spolu uvažovali o čnosti nábožnosti a povinnostiach, ktoré máme ako veriaci ľudia voči Bohu. Ďalšie dve nedele budeme venovať negatívnemu aspektu 1. Božieho prikázania, budeme hovoriť o hriechoch, o previneniach proti čnosti nábožnosti.

| Prečítať kázeň na webe

Strana 1 / 3. Zobrazujem 8 záznamov z 21.

««« «« 1 2 3 »» »»»