Kázne: Pôst

15. 03. 2015

4. pôstna nedeľa B

Jánov opis uzdravenia slepého od narodenia je vrcholom jeho rozprávačského umenia. Už od 3. storočia sa tento úryvok čítal v rámci pôstnych katechéz pre katechumenov, ktorí sa túžili stať kresťanmi. Tak, ako je slepý uzdravený po tom, ako sa okúpal v rybníku Siloe, tak Ježiš i dnes ďalej osvecuje ľudí prostredníctvom sviatosti znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého, teda krstom. Slepý od narodenia dostáva dve milosti: dostáva schopnosť vidieť, teda zrak, ktorý nikdy nemal, a dostáva aj dar viery. Skutočne, po tom, ako bol zázračne uzdravený sa ho Ježiš pýta: „Veríš v Syna človeka?“ alebo „v Ježiša Krista“, a on odpovedá: „Verím Pane!“ Telesný zrak, ktorý nadobudol bol znamením ešte väčšieho daru, ktorý prijala jeho duša, daru viery.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

26. 02. 2012

1. pôstna nedeľa B

Na prvú pôstnu nedeľu každý rok čítame a počúvame príbeh o Ježišovom pokúšaní na púšti. Po 40 dennom pôste a miodlitbe na púšti sa k vtelenému Božiemu synovi priblížil diabol a pokúšal ho. Dnes sme čítali Markovu verziu tejto udalosti, ktorá je najstručnejšia. Evanjelisti Lukáš a Matúš opisujú túto udalosť podrobnejšie a hovoria o 3 pokušeniach, ktorým Pokušiteľ vystavil Krista. Marek všetko sumarizuje v jednej vete: „Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ (Mk 1,12)

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

22. 02. 2012

Popolcová streda

Dnes začíname štyridsaťdňové Pôstne obdobie, v ktorom sa veriaci pokáním a vnútornou obnovou pripravujú na slávenie veľkonočného tajomstva. Boh nás skrze liturgiu Cirkvi neustále vyzýva k očisťovaniu srdca a obnove myslenia. Ovocím takéhoto úsilia bude pokoj a radosť našej duše.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

30. 03. 2011

3. Pôstna nedeľa A

| Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

28. 03. 2011

2. pôstna nedeľa A

A aby sme aj my vo svojom živote získali veľké požehnanie, musíme tiež poslúchnuť Boha a „odísť zo svojej krajiny“, „prijať Božie pravidlá“... Odísť zo svojej krajiny, znamená aj „opustiť svojich bôžikov“, alebo konkrétnejšie povedané „obrátiť sa“ a robiť pokánie“.

| Stiahnuť kázeň vo formáte PDF

13. 03. 2011

Pôst - s Ježišom na púšti

„Čo máš v tom ruksaku, Jožko?“ prekvapil otec chlapca, ktorý sa práve vrátil domov. Jožko previnilo otvoril batoh a vytiahol z neho korčule. „Ty si sa bol korčuľovať na jazere! Vieš, aké je to nebezpečné? Koľko ráz som ti to zakázal?!“ rozhneval sa otec. „Ja viem, mrzí ma to“, ospravedlňoval sa chlapec. „Šiel som však okolo len náhodou. A keď som zbadal ten ľad, zrazu na mňa prišlo pokušenie. Vieš, bolo to silnejšie ako ja,“ vysvetľoval zahanbene. „Aha, a tie korčule, tie si načo bral so sebou?“ krútil hlavou otec. „Vieš, to preto, keby na mňa náhodou prišlo pokušenia ...“

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe