Sviatosti: Krst

Dôležitý oznam: pokiaľ máte trvalé bydlisko v našej farnosti (Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie), resp. tu reálne dlhodobo žijete a svoje dieťa budete krstiť v inej farnosti (mimo Bratislavy), budú od vás v danej farnosti vyžadovať tzv. "prepustenie z farnosti". Daný dokument vám vystavíme na počkanie vo farskej kancelárii, v čase úradných hodín. Nepotrebujete predložiť žiadne dokumenty, netreba sa vopred ohlasovať telefonicky, mailom, ani inou fomrou.

Krst malých detí

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/

Rodičia sú povinní postarať sa, by deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. /KKP 867/

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.

Je vhodné, aby rodičia prišli na faru ešte pred pôrodom a dohodli rámcovo dátum krstu. Pri tejto príležitosti môže matka prijať požehnanie pred pôrodom. Po pôrode čím skôr nech prídu odidvaja, alebo aspoň jeden z rodičov na faru požiadať o krst. Na farskom úrade sú úradné hodiny v pondelok a piatok (okrem prvého piatka v mesiaci, t.j. 5.7., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 6.12.2024) od 16.30 do 17.30. Na toto stretnutie treba priniesť:

Podľa cirkevného práva, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné, aby:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • bol katolík, aby bol už na birmovke a svätom prijímaní;
  • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
  • nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
  • nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostich (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený).

Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, hoci nemusia byť manželmi (platí však podmienka o cirkevnom sobáši). Úlohou krsthých rodičov je spolu s rodičmi priniesť dieťa na krst, pomáhať rodičom s kresťanskou výchovou dieťaťa, aby si v budúcnosti plnilo povinnosti, ktoré s krstom súvisia. Aby sa pripravilo, keď príde čas, aj na prijatie ostatných kresťanských sviatostí. Účasť krstného rodiča pri krste je pre neho záväzkom, že ako pri krste vyznal spolu s rodičmi dieťaťa kresťanskú vieru, tak sa ju bude usilovať vyznávať aj životom, aby v ňom krstný syn resp. dcéra našli vždy príklad, oporu a povzbudenie na ceste k Bohu. Je preto vhodné, aby krstný rodič žil blízo krstného dieťaťa, alebo aspoň s ním pravidelne prichádzal do kontaktu. Ten kto nespĺňa podmienky na krstného rodiča, nemôže túto úlohu pri krste zastávať. 

V našej farnosti je krstná náuka pre rodičov (môžu prísť aj krstní rodičia) v niektorý piatok pred dohodnutým termínom krstu o 19.30 na farskom úrade. 

Krst sa udeľuje v dohodnutú nedeľu o 12.00.

 

Krst detí a mladých v školskom veku

Ako sa dať pokrstiť, keď už mám viac než sedem rokov? Žiadatelia o sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, ktorí už dovŕšili siedmy rok veku, majú sa prihlásiť do katechumenátu. Je to Kristova škola viery a kresťanského života. Katechumenát trvá spravidla dva roky. Krst, birmovanie (s výnimkou katechumenov mladších než 14 rokov) a Eucharistia sa udeľuje počas slávenia Veľkonočnej vigílie príslušneho liturgického roka. Pritom je samozrejmé, že u detí od 7 do 14 rokov žiadosť podporia rodičia, alebo jej aspoň vyslovene neodporujú. Prihlásiť sa do stavu katechumenov sa žiadatelia o sviatosti uvedenia do kresťanského života môžu na fare u pána farára. Počas obdobia katechumenátu si katechumen vyberia ručiteľa (patróna), ktorý ho má doprevádzať týmto obdobím, až po prijatie sviatostí. Tento má spĺňať podmienky krstného rodiča.

 

Krst dospelých

Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedávno začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, birmovaní a Eucharistii. Katechumenát alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť im, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom, svojím Učiteľom. Preto treba katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do mravného života podľa evanjelia a posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, treba ich uvádzať do života viery, liturgie a lásky Božieho ľudu.“ Katechumeni „sú už spojení s Cirkvou, už patria do Kristovej rodiny a nezriedka už žijú životom viery, nádeje a lásky“. „Matka Cirkev ich už ako svojich zahŕňa láskou a starostlivosťou.“ /KKC 1246-124/