Kázne: Vianoce

06. 01. 2011

Slávnosť Zjavenia Pána

Vonkajšie svetlo tajomnej hviezdy a vnútorné svetlo viery priviedlo troch mudrcov z ďalekého Východu až do Betlehema s cieľom pokloniť sa novonarodenému Kráľovi. Aj my sa tu dnes zhromaždili preto, lebo nás sem priviedlo svetlo viery.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

02. 01. 2011

Druná nedeľa po Narodení Pána A

Jedna z úžasných vecí, čo človeka vytvára je možnosť komunikácie. To, že človek vie v slove vyjadriť druhým, čo ho trápi, čo ho teší a čo prežíva. V slove budujeme vzájomné vzťahy a bez schopnosti vyjadrovať sa v slove by bol náš svet veľmi smutný.

| Prečítať kázeň na webe

02. 01. 2011

Slovo sa telom stalo - 2. nedeľa po Narodení Pána A

Vypočuli sme si už po niekoľký krát v tomto vianočnom období úžasný text prológu evanjelia sv. apoštola Jána. „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“. Sv. Augustín o Prológu hovorieval, že by mal byť napísaný zlatými písmenami a vyložený vo všetkých kostoloch na najdôležitejších miestach. Také veľké je bohatstvo a význam tohto posvätného textu pre kresťanskú vieru.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

06. 01. 2010

Slávnosť Zjavenia Pána

Bohoslužba slova dnešnej slávnosti Zjavenia Pána – Troch kráľov mala ako prvé čítanie úryvok z knihy proroka Izaiáša. Kontrast tmy a temnoty na jednej strane - „Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy“, na strane druhej veľké svetlo – „ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe. Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe

25. 12. 2009

Vianoce 2009 - polnočná sv. omša

Táto vianočná noc je noc plná radosti a svetla. Prorok Izaiáš ohlasoval: Ľud čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Toto proroctvo sa naplnilo narodením Ježiša v Betleheme. Pastierov v tú noc ožiarila Pánova sláva. Tej noci anjeli spievali a oznamovali pastierom: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Jeho narodenie prináša svetu pravé svetlo a zaháňa temnoty. Toto svetlo prišlo na svet. Je to to isté svetlo, ktoré osvetľuje a túto našu vianočnú noc. Boh pre nás osvietil, ožiaril túto presvätú noc. Tým svetlom je betlehemské dieťa, Spasiteľ sveta, o ktorom Simeon už pri obetovaní v chráme povedal: On je svetlo na osvietenie pohanov. Symbol – betlehemské svetlo.

o. Milan Puškar, farár | Prečítať kázeň na webe