Kázne: Kázeň » Vianoce 2009 - polnočná sv. omša

Táto vianočná noc je noc plná radosti a svetla. Prorok Izaiáš ohlasoval: Ľud čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Toto proroctvo sa naplnilo narodením Ježiša v Betleheme. Pastierov v tú noc ožiarila Pánova sláva . Tej noci anjeli spievali a oznamovali pastierom: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Jeho narodenie prináša svetu pravé svetlo a zaháňa temnoty. Toto svetlo prišlo na svet. Je to to isté svetlo, ktoré osvetľuje a túto našu vianočnú noc. Boh pre nás osvietil, ožiaril túto presvätú noc. Tým svetlom je betlehemské dieťa, Spasiteľ sveta, o ktorom Simeon už pri obetovaní v chráme povedal: On je svetlo na osvietenie pohanov.   Symbol – betlehemské svetlo.

Svetlo Vianoc nie je žiara, ktorá oslepuje a zraňuje svojou ostrosťou naše nenavyknuté oči. Nie je to ani svetlo studené a neosobné. Je to svetlo, ktoré preniká do sŕdc s nežnosťou a jemnosťou a prináša tam pokoj a radosť: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Sv. Pavol v druhom čítaní sa vyjadruje iným spôsobom, a pomáha nám vniknúť do tajomstva: Milovaní, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom . Hľa toto je pravý význam Vianoc, toto je svetlo do temnôt ľudských sŕdc zranených hriechom: zjavila sa Božia milosť, teda nezištná Božia láska sa zjavila v túto noc narodením Ježiša v Betleheme a vlieva do našich sŕdc svetlo a radosť.

Náš svet je často tvrdý, neľútostný, plný násilia, drásaný mnohými navzájom si odporujúcimi záujmami a egoizmami. Mnohí v Boha neveria, iní neveria Bohu, iní si dokonca  myslia, že by bolo normálnejšie, keby sa Boh zjavil ako veľký a mocný, ako prísny a striktne spravodlivý Sudca, ktorý príde, aby ohlásil zaslúžené tresty. Skutočnosť je však podľa kresťanskej viery iná. Boh nám zjavuje svoju čistú a štedrú lásku k nám v bezbrannosti a slabosti betlehemského dieťatka. Jeho prítomnosť medzi nami nám odhaľuje základnú skutočnosť a tiež skúsenosť našej viery: sme milovaní, sme Bohom milovaní, sme milovaní bez toho, aby sme si to zaslúžili.

Toto je to podstatné a jednoduché odhalenie a posolstvo tejto noci, ktoré chceme prijať s radosťou a dôverou detí: sme milovaní takí, akí sme napriek našim úbohostiam, slabostiam a mizériám. Ak robíme všetko pre, aby sme plnili Božiu vôľu a napriek tomu sa stretáme s našou biedou, vedzme, že práve preto, že sme slabí sme milovaní.

Spontánne si ľudia zvyčajne myslia, že najprv musia byť dobrí, aby potom mohli byť milovaní. Ale tento spôsob uvažovania je pomýlený. Je to rovnaké vo vzťahoch medzi ľuďmi navzájom a tiež medzi človekom a Bohom. Platí jedno pravidlo: najprv musíš lásku zakúsiť, prijať, nechať sa milovať a uzdraviť, aby si aj ty mohol lásku opätovať a milovať. Boha i človeka. Boh nás miluje, zadarmo a štedro. A táto jeho láska nás zachraňuje. Boh nás miluje vo svojom Synovi. Teda v Ježišovi, s Ním a skrze Neho nás Boh

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Boh totiž tak miloval svet, že poslal svojho Jednorodeného Syna svet, aby každý, kto v Neho verí nezomrel, ale mal život večný. Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil.

Milé sestry a bratia, kráčajme v tomto svetle. Pán nás má rád. Akákoľvek by bola naša situácia, sme Pánom milovaní. On chce od nás len jednu vec: aby sme mu dali to, čo je čisto naše, a čo on nemá. Čo to je? 

Zo života sv. Hieronyma se hovorí, že keď sa raz na Vianoce modlil, v duchovnom rozhovore vravel Kristovi: „Ježišu, čo ti mám dať k narodeninám? Dám ti svoj majetok!“ A Ježiš mu vnútorným duchovným hlasom hovorí: „Ja nepotrebujem tvoj majetok.“ „Tak čo ti mám dať? Dám ti svoji múdrosť, dám ti všetky svoje knihy, ktoré som napísal!“ A Ježiš mu zase na to: „Ja som predsa múdrosť sama, ja nepotrebujem tvoje knihy!“ „Tak čo ti mám dať?“ A Ježiš odpovedal: „Daj mi svoje hriechy!“

Tak nepochopiteľná, úžasná a zarážajúca je pravda o vtelení a narodení Božieho Syna. On sa stal človekom z lásky k nám, aby nás zachránil z hriechu a všetkého zla. On má moc premeniť ľudské srdcia, odstrániť zlo. Vianoce sú toho dôkazom, ale veľa ľudí to dodnes nepochopilo. Viac milujú tmu ako svetlo. Otvorme sa a vyprosujme tiež obrátenie všetkým, ktorí to najviac potrebujú.

Mária, žena odetá svetlom odetá slnkom. Najbližšie pri Ježišovi miestom, ale aj srdcom. Prosme si od nej Ježiška, ona ho dáva svetu, Jozefovi, pastierom, trom kráľom, ... Dáva ho aj nám, aby sme sa mu klaňali s láskou a nosili ho svojom srdci tak, ako ona. Amen.

o. Milan Puškar, farár

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk