Kázeň » Hriechy proti prvému prikázaniu I.

Dnes sa budeme venovať druhej časti textu prvého prikázania. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Prvé prikázanie zakazuje uctievať iných bohov okrem jediného Pána, ktorý sa zjavil svojmu ľudu. Prvé prikázanie odsudzuje mnohobožstvo. Vyžaduje od človeka, aby neveril v iných bohov a neuctieval iné božstvá okrem jediného pravého Boha. Sväté písmo neprestajne pripomína toto odmietnutie modiel „zo striebra a zo zlata“, ktoré „sú dielom ľudských rúk“, ktoré „majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia“.  Boh, naopak, je živý Boh, ktorý dáva život a zasahuje do dejín.

 Modloslužba sa netýka len nepravých pohanských kultov. Zostáva trvalým pokušením pre vieru. Spočíva v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh. Modloslužbou je, keď si človek ctí a uctieva stvorenie namiesto Boha, či už ide o bôžikov, alebo o zlých duchov (napr. satanizmus), o moc, rozkoš, rasu, predkov, štát, peniaze a pod. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone, hovorí Ježiš. Mnoho mučeníkov zomrelo, lebo sa neklaňali „Šelme“ a odmietali dokonca predstierať, že ju uctievajú. Modloslužba odmieta jedinú zvrchovanosť Boha; je teda nezlučiteľná so spoločenstvom s Bohom.

Teraz sa budeme venovať jednotlivým konkrétnym hriechom.

Povera je určitým spôsobom zvrátená prepiatosť religióznosti. Je to vybočenie náboženského cítenia a úkonov, ktoré nábožnosť ukladá. Môže vplývať aj na kult, ktorý vzdávame pravému Bohu, napríklad keď sa pripisuje takmer magická dôležitosť určitým, ináč oprávneným alebo potrebným praktikám. Pripisovať účinnosť modlitieb alebo sviatostných znakov iba ich materiálnej stránke bez ohľadu na vnútorné dispozície, ktoré vyžadujú, znamená upadnúť do povery. Tak napríklad sú veriaci, ktorí pristupujú k svätému prijímaniu pri každej svätej omši, na ktorej sa zúčastnia. Domnievajú sa, že ísť vždy, aj päť krát za deň na sväté prijímanie, je v poriadku. Matka Cirkev stanovila, že sa môže pristupovať k svätému prijímaniu iba dva krát za deň, a to za predpokladu, že sa človek zúčastnil na celej sv. omši. Ak ide o Najsvätejšiu sviatosť, je potrebná veľká úcta a tiež opatrnosť, aby sa obrady nestali niečím iba mechanickým. Je tu potom celý svet prázdnych úkonov a povier (rituály, ktoré majú prinášať šťastie, talismany, ...) Vzďaľujú nás od pravej viery a Boha. Uvedené spôsoby chovania nemajú žiaden racionálny základ. Je tu akási dlhá tradícia, a tak mnohí hovoria: Veď to robia všetci. Tí však, ktorí si cenia daru ľudského rozumu si dávajú pozor, aby tak nerobili. Príklady: čierna mačka cez cestu, ktorá prináša nešťastie; rozbité zrkadlo; piatok trinásteho;  a mnoho podobných nezmyslov.

Horoskopy a astrológia  sú hlavným prostriedkom pôsobenia mnohých mágov a okultistov. Skoro v každom časopise či novinách sa objavuje horoskop. Zakladajú sa na presvedčení, že existuje vzťah medzi postavením nebeských telies (slnko, mesiac, planéty, hviezdy) na oblohe a ľudskými osudmi. Povedané jednoducho: je to presvedčenie, že náš osud je ukrytý vo hviezdach. Astrológia je dnes veľmi rozšírená, astrológov vyhľadávajú aj vládni predstavitelia a veľmi vzdelaní ľudia. V 1. a 2. svetovej vojny si mnohí významní generáli dávali zisťovať konšteláciu hviezd, aby zistili či je vhodná, alebo nie na dosiahnutie víťazstva. Pre jedných malo to isté postavenie nebeských telies význam víťazstva, pre druhých zasa porážky, i keď ich astrológovia pozerali na tú istú oblohu. V posledných rokoch sa objavil aj zvyk robiť horoskopy tiež pre mačky a psov, ktoré ľudia chovajú vo svojich domácnostiach. Nič som nepočul o tom, že by niekto zostavoval horoskopy tiež pre prasiatka, kone, ovce a kozy. Ale čo nie je, môže byť ...

Veštenie. Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však môže byť nedostatkom zodpovednosti.

Svedectvo Písma: Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh! (Lv 19,31); Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. (Dt 18,10-12) a mnoho iných miest.

Treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie duší mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú“ budúcnosť. (príklad o chlapcovi, ktorý mi povedal mamka telefonuje každý deň s veštkyňou, a tá jej povedala, že prácu zatiaľ nenájde). Tiež treba odmietať:

  • chiromaciu  - čítanie budúcnosti z ruky, na základe čiar na dlani konkrétneho človeka.
  • kartárstvo  - ktoré je založené na presvedčení, že budúcnosť sa dá vyčítať z náhodného zamiešania a výberu kariet. Špeciálne karty na to určené sa volajú tarotové karty (jednoduchá verzia sa objavila ako reklama na fľašiach kofoly pred Vianocami). Niektorí šikovní kartári zarábajú hŕbu peňazí na ľudskej bezradnosti a hlúpej dôverčivosti.
  • numerológia  – spôsob zisťovania údajov o konkrétnej osobe na základe počtu a hodnoty písmen, z ktorých sa skladá napr. jej meno a podobne.
  • pozor tiež na jasnovidectvo a fenomén automatického písma.

Všetko toto je v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.

Mágia. Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie – vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov.

Podľa toho sa rozlišuje mágia na čiernu a bielu. Čierna mágia sa zameriava na zlo. Ide o to, ako poškodiť materiálne (majetok), alebo telesne (zdravie) iného človeka, či v krajnom prípade sa usilovať pomocou magických praktík aj o jeho smrť. Biela mágia sleduje ciele ako materiálna prosperita, úspech v podnikaní, zdravie, ... Lenže proklamovaná biela mágia môže byť často iba pláštikom pre praktizovanie čiernej mágie. Žiadna mágia nie je dobro pôsobiaca, i keď sa snaží tento dojem vyvolať. 

Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných.

Určite sú to veci tienisté, pochmúrne na nedeľnú kázeň, ale všetci dobre vieme, že skutočne nepatria do stredoveku, ale sa stále viac šíria paradoxne práve v dnešnej vedeckej, technickej, modernej dobe. A je preto potrebné a užitočné o tom hovoriť a upozorňovať na nebezpečenstvá, ktoré plynú z týchto praktík. Príliš veľa ľudí si totiž spôsobilo veľké problémy a dlhodobé trápenia tým, že sa k nim utiekali aj preto, že boli o týchto veciach nevedomí. Človek upozornený, napoly zachránený. Amen 

o. Milan Puškar, farár

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk