Kázne: Kázeň » Spomienka Panny Márie Anjelskej, Porciunkula

Chcel by som dnes pripomenúť pôvod a zmysel dnešnej liturgickej spomienky na Pannu Máriu Anjelskú z Porciunkuly a s ňou zviazané úplné odpustky, ktoré sú dobre známe aj u nás. Kaplnka v Porciunkule, na rovine pod mestom Assisi, kde sa narodil a žil sv. František, bola miestom dôležitých udalostí v jeho živote. Stala sa dôležitá pre celé františkánske hnutie.

Raz mal sv. František silné pokúšania proti čistote. Aby odmietol diabla a jeho ponuky a zvíťazil nad pokúšaním, vyzliekol sa a vrhol sa do tŕňového kra. Kvapky krvi, ktoré padali na tŕne kra sa premieňali na ruže. Dvaja anjeli ho potom preniesli do kaplnky v Porciunkule,  kde sa zostal modliť a nasledujúcu  noc bol hlboko pohrúžený do modlitby. Bolo to v  roku 1216. Tu ho  zaplavilo živé svetlo, ktoré sa rozšírilo na celú kaplnku a zjavil sa mu Ježiš Kristus, v prítomnosti svojej Najsvätejšej Matky, obklopení veľkým množstvom anjelom.

Pán sa ho spýtal, čo by si prial pre spásu duší. Františkova odpoveď bola okamžitá: „Najsvätejší Otče, hoci som úbohý hriešnik, prosím Ťa, aby všetci tí, ktorí sa budú kajať a vyspovedajú sa, a prídu navštíviť túto kaplnku, dostali od Teba štedré a široké odpustenie s úplným odpustením všetkých vín“.

„To čo pýtaš fráter František je veľké – povedal mu Pán – ale ty si hodný ešte väčších vecí a dosiahneš ešte väčšie. Prijímam tvoju prosbu, ale ťa zaväzujem, aby si pýtal tieto odpustky ad môjho vikára (zástupcu) na zemi, odvolávajúc sa na mňa“.

Sv. František o niekoľko  dní vyhľadal pápeža Honoria III., ktorý sa v tých dňoch nachádzal v Perugii. Vyrozprával mu všetko o zjavení, ktoré mal. Pápež ho vypočul a po preskúmaní veci neskôr dal svoje schválenie.

Neskôr bola možnosť získať úplné odpustky nielen v samotnej Porciunkule,  ale bola rozšírená na všetky františkánske kostoly. A ešte neskôr na všetky farské kostoly. Takže si zhrnieme podmienky na získanie úplných odpustkov:

  1. Nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha).
  2. Svätá spoveď.
  3. Sväté prijímanie.
  4. Modlitba na úmysel Sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).
  5. Vnútorná duchovná dispozícia odmietať každú príťažlivosť k hriechu, aj k ľahkému.

Táto kaplnka bola svedkom aj ďalších dôležitých udalostí vo Františkovom živote. Tu sa k nemu pridala ešte v roku 1212 sv. Klára. Tu sa často modlieval a sem sa dal aj preniesť, aby tu ležiaci na holej zemi zomrel 3. októbra 1226.

Na záver niečo o odpustkoch a ich správnom chápaní podľa KKC.

o. Milan Puškar, farár

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk