Kázne: Kázeň » Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Mária chce byť naším vzorom

Zaiste v živote ste sa dostali do situácie, že ste chtiac–nechtiac porovnávali veci, udalosti, ale aj ľudí. Pýtali ste sa, ako je to možné, že dve rovnaké veci za tú istú cenu, ten istý materiál – nie sú rovnaké. Ešte viac vidíme tieto rozdiely na ľuďoch ako na veciach. Dvaja ľudia s rovnakým vzdelaním, a predsa tak rozdielny prístup k veciam. Máte dve deti, a vidíte medzi nimi rozdiel. Dvaja robia tú istú vec, a kvalita je rozdielna.

Tento rozdiel vidíme i v oblasti viery. Dvaja veriaci – a tak veľký rozdiel medzi nimi! Odpoveď je skrytá vo vzťahu človeka k sebe samému, blížnemu, veciam a udalostiam, s ktorými prichádza do styku, a síce v kvalite lásky človeka.

Dnes sme sa zhromaždili, aby sme vzdali hold žene, na ktorú sa vzťahujú slová svätého Pavla apoštola, ktoré povedal o Ježišovi: Stal sa nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Aj Panna Mária nám bola podobná vo všetkom, okrem hriechu.

Rozdiel medzi ňou a Ježišom Kristom bol v tom, že Ježiš ako druhá božská osoba, nekonečné dobro, absolútna pravda, pravý Boh s Otcom a Duchom Svätým, nemohol spáchať žiadny hriech. Panna Mária bola pre veľkú lásku Boha k nám ľuďom uchránená každého hriechu, i toho, s ktorým prichádza každý človek na svet, ktorý si prináša na svet ako smutné dedičstvo nelásky prarodičov; hriech, ktorý voláme dedičný. Je to veľké tajomstvo. Tajomstvo, ktoré dá sa však pochopiť a prijať, keď si uvedomíme, čo sa skrýva za jej odpoveďou – pri oznámení anjela Gabriela – nech sa stane... Skrýva totiž veľkú lásku Boha, ktorý nás neprestal milovať ani po hriechu prarodičov Adama a Evy.

Preto čítame na prvých stránkach Starého zákona radostný prísľub pre nás, keď hovorí pokušiteľovi v podobe hada: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3,15). Tento prísľub budúcej radosti voláme aj protoevanjelium, ako prvú radostnú zvesť. Boh udalosti ohľadom nápravy nelásky hriechu človeka mohol zariadiť aj ináč, ale chcel, aby na náprave mal zásluhu aj človek. Preto Ježiš berie na seba podobu, prirodzenosť človeka, aby tú veľkú urážku zotrel vlastnou krvou, aby na lásku Boha Otca, znova odpovedal láskou.

Uvážme však: mohol prísť Ten, ktorého oslavujú anjeli, Cherubíni, Serafíni a všetky anjelské zbory medzi nás z niečoho nečistého, poškvrneného hriechom, neláskou? Logická odpoveď každého správne usudzujúceho človeka je: nie. Ten, ktorého voláme Svätý, Svätý, Svätý, mohol sa narodiť len a len z čistého, svätého. Panna Mária je tiež len človek tak isto ako my všetci, dielo Boha Otca – Stvoriteľa, ale pre veľkosť svojho poslania ju Boh obdaroval týmto stavom, že hriech sa nedotkol jej duše. Panne Márii však Boh ponechal slobodu ako každému z nás. Aj Mária sa musela rozhodnúť. Bez nátlaku, donucovania a slobodne mala dať odpoveď na oznam Boha. A v tomto spočíva veľkosť Márie. Ako Adam a Eva slobodne bez donucovania spáchali hriech, had ich iba pokúšal, tak Panna Mária v tejto slobode dala súhlas k započatiu vykupiteľského diela. Mária dala teda kvalitnú odpoveď, hodnú obdivu a nasledovania.

Prežívame adventnú dobu. Pripravujeme sa na vianočné sviatky. Mária sa kvalitne pripravovala na príchod Syna Božieho, čo je i našou povinnosťou.

V čom spočíva kvalita Márie? V neustálom plnení vôle Božej. Môžeme to vidieť zo stretnutia anjela s Máriou. Anjel ju oslovuje ako takú, ktorá je veľká duchom: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Mária sa snažila o neustály kontakt s Bohom. Spojenie s Bohom je teda založené na láske. Je nemožné, žeby Mária žila ináč a bola vyvolená na tak vznešené poslanie. Mária celá patrila Bohu. Dôkazom je odpoveď na anjelov oznam. Čo to znamená pre nás? Prežívať kresťanstvo podľa vzoru Márie.

Na lepšie vysvetlenie použijem porovnanie:

Dvaja robia jednu a tú istú vec. Obaja majú tie isté možnosti, talent, vzdelanie a podobne. A predsa, aký veľký rozdiel! Jedného práca teší a miluje. Vie pre ňu priniesť obete, neľutuje čas ani prostriedky. Druhý hneď na začiatku sa pýta, čo za to. Ešte ani nezačal pracovať a už vypočítava, čo ho to stojí. Vidíme neochotu, nerobí to z lásky.

Aj vám sa to stalo, keď ste si dali niečo spraviť a bolo tam mnoho zbytočných rečí, výhovoriek a podobne, že ste si povedali: radšej si to spravím sám. Keď vieme toto pochopiť v rovine ľudskej, zamyslíme sa: Boh nás všetkých miluje rovnako. Nerobí rozdiel medzi nami, ako si to často nahovárame. On za každého jedného z nás vylial svoju krv, každého jedného z nás stvoril na svoj obraz, on každého jedného z nás chce posilniť, ale rozdiel je v tom, ako sa my k tomu staviame, ako spolupracujeme s týmito ponúknutými darmi, milosťami. Človek pracuje za peniaze, vykonáva teda zamestnanie. Ale iný človek tiež vykonáva to isté zamestnanie, ale s láskou, s vedomím pomoci druhému, nečaká odmenu hneď, dokáže vidieť viac než hmotný svet vo svojom okolí, a to je povolanie. Hovorí sa, že lekár a kňaz majú svoje povolanie. Môžu to mať tiež len aj ako zamestnanie. A to vtedy, keď nevykonávajú svoje povinnosti s vedomím a vyšším ideálom. Rozdiel medzi zamestnaním a povolaním je v láske. Zamestnanie je bez lásky a povolanie je spojené s láskou. Keď niečo milujem, sám cítim, že práca sa mi darí, ale i okolie sa môže presvedčiť o kvalite práce, ale i ducha. O túto kvalitu mali by sme dnes prosiť všetci. Máme vzor v Matke Božej – najkrajší vzor v adventnom čase. Táto skutočnosť by sa nás mala zmocniť, aby sme prežili svoje kresťanstvo ako povolanie. Ochotní pre Boha, blížneho a seba samého priniesť viac ako pre čokoľvek iné.

Známy židovský religionista profesor Dr. Pinchas Lapidé rozpráva, ako sa stal profesorom Nového zákona a vášnivým stúpencom židovsko–kresťanského priateľstva:
– V roku 1955 som bol konzulom v Miláne a napísala mi skupina Izraelitov, ktorí strávili dva roky v pivnici jedného františkánskeho kostola, neďaleko Assisi, ktorí sa chceli prísť pozrieť po desiatich rokoch a chceli, aby som sa poďakoval rehoľným sestrám za nich. Súhlasil som. Po obvyklých príhovoroch som sa poďakoval sestre predstavenej, žene okolo 75 rokov, ktorá už slabo počula a zle videla. Podopierali ju dve sestry. Odpusťte, sestra, že sme toľko hovorili, ale som dojatý, že ste nám tak veľmi pomohli. – Sestra sa cez silné okuliare pozrela na mňa a povedala: – Prepáčte, pán konzul, vy ste fašisti, alebo marxisti? –

Bolo to po prvý raz, čo som stratil v živote reč. Konečne som sa spamätal a povedal som: – Ale, sestra, hovorím štvrť hodiny o Svätej zemi, o láske k blížnemu, o Ježišovi a vy mi položíte takúto otázku! – Keď jej to sestra zakričala do ucha, predstavená očervenela a povedala: – Odpusťte mi, prosím, som stará žena, musíte na to brať ohľad. Ale v tej pivnici sme v roku 1943 ukrývali marxistov, v roku l944 a 1945 židov, v roku 1946 a 1947 fašistov. –

Z tejto vykoktanej vety som sa naučil viac o kresťanstve než zo zobraných spisov Karola Rahnera, hoci si tohoto pána veľmi vážim.

Toto je žité kresťanstvo.

Či sme skutočne dobrí kresťania, najlepšie to o nás povedia naši nepriatelia. My sa len snažme žiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Snažme sa plniť si svoje kresťanské povinnosti s láskou a nadšením nielen navonok, ale najmä vo svojich srdciach. Je našou povinnosťou žiť kresťanstvo ako svoje povolanie a nielen ako čosi tradičné, násilné, bez života a chuti. K tomu nech nám vyprosuje požehnanie naša nebeská Matka – Panna Mária. Amen.

o. Milan Puškar, farár

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk