Kázeň » 3. prikázanie: Svätenie nedele

Milí priatelia!

Minulú nedeľu sme uvažovali nad tým, prečo je nedeľa v kresťanskej tradícii dňom Pána a aký je jej mnohoraký význam. Dnes sa zamyslime, ako treba nedeľu svätiť.

Vieme všetci na to existuje jednoduchá odpoveď, že svätiť znamená zúčastniť sa na celej svätej omši a zachovávať nedeľný odpočinok. Pozrime sa bližšie na tieto dve veci.

Účasť na nedeľnej Eucharistii. Keďže Eucharistia je opravdivým srdcom nedele, je pochopiteľné, že od prvých storočí duchovní pastieri neprestali svojim veriacim pripomínať potrebu zúčastňovať sa na liturgickom zhromaždení. I keď nechýbali ani časy a situácie, v ktorých poklesla ideálna horlivosť v plnení tejto povinnosti, musíme však spomenúť opravdivé hrdinstvo, s ktorým kňazi i veriaci plnili si túto povinnosť v mnohých nebezpečných situáciách a obmedzovaniach náboženskej slobody, ako to možno konštatovať od prvých storočí až po súčasnosť. Túto povinnosť svedomia, prameniacu vo vnútornej potrebe, ktorú kresťania prvých storočí veľmi silne cítili, Cirkev neprestávala zdôrazňovať, i keď spočiatku nepokladala za potrebné prikazovať ju. Len neskoršie pre vlažnosť alebo nedbanlivosť niektorých musela vysvetliť povinnosť účasti na nedeľnej svätej omši.

Už sv. Ján Chryzostom hovoril veriacim: „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu. Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov“.

Cirkevné prikázanie potom určuje a spresňuje Pánov zákon: „V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej svätej omši.“ „Prikázaniu zúčastniť sa na omši zadosťučiní, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v sám sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa“.

Veriaci sú teda povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie každú nedeľu a prikázaný sviatok, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu alebo dišpenzovaní vlastným farárom. Aký je to vážny dôvod, ktorý ospravedlňuje z nedeľnej omše? Môžu to byť dôvody ako: choroba; staroba a s tým spojená nevládnosť či ťažká pohyblivosť (starí ľudia v zime, keď je klzko by ohrozovali svoje zdravie pádom, ...); starostlivosť o malé deti – dojčatá; nevyhnutnosť ísť do práce pri verejnoprospešných zamestnaniach, či tam, kde je nepretržitá prevádzka (tu však treba podotknúť  možnosť zadosťučiniť tomuto príkazu od soboty popoludnia do nedeľného večera); u menších detí prekážky, ktoré im kladú rodičia, ktorí sú ľahostajní vo viere.

Tí, ktorí si bez vážneho dôvodu, vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu.

Rozhlasové a televízne prenosy. Veriaci, ktorí pre chorobu, nevládnosť alebo pre dajakú inú vážnu príčinu nemajú možnosť osobne sa zúčastniť na nedeľnej svätej omši, nech sa úprimne usilujú byť spojení so slávením nedeľnej svätej omše čo najlepším spôsobom aspoň na diaľku, pokiaľ možno čítaniami a modlitbami predpísanými v misáli na ten deň (KN prinášajú tieto texty každý týždeň), ako aj prostredníctvom duchovného svätého prijímania. Televízia a rozhlas dáva možnosť pripojiť sa k eucharistickej slávnosti vo chvíli jej konania na daktorom posvätnom mieste. Samozrejme, tento druh prenosov neumožňuje sám osebe zadosťučiniť nedeľnému príkazu, ktorý vyžaduje osobnú účasť na liturgickom zhromaždení a možnosť svätého prijímania. Ale pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši a sú preto ospravedlnení od zachovania príkazu, televízny alebo rozhlasový prenos tvorí vzácnu pomoc, najmä keď sa to dopĺňa šľachetnou službou mimoriadnych vysluhovateľov, ktorí nosia Eucharistiu chorým a odovzdávajú im aj pozdrav a spoluúčasť celého spoločenstva. Takým spôsobom aj pre týchto kresťanov prináša nedeľná svätá omša hojné ovocie a oni ju môžu prežívať.

Odpočinok od práce. Po niekoľko storočí kresťania prežívali nedeľu len ako deň náboženského kultu bez možnosti uplatniť v ňom aj  význam sobotňajšieho odpočinku. Až v IV. storočí občiansky zákon Rímskej ríše uznal týždenný rytmus a nariadil, aby sa "v deň slnka" prerušila práca. Kresťania sa potešili, keď videli, že sa odstránili prekážky, ktoré až dovtedy robili zachovávanie Pánovho dňa dakedy hrdinským. Teraz sa už mohli venovať spoločnej modlitbe bez prekážok. Pre kresťanov nie je normálne, aby nedeľa, sviatočný deň radosti, nebol aj dňom odpočinku, a preto zostáva pre nich ťažké "zasvätiť" nedeľu, keď nemajú nato dostatok voľného času.

Spojenie Pánovho dňa a dňa odpočinku má v občianskej spoločnosti dôležitosť a význam, ktoré presahujú iba kresťanský pohľad. Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, a chce ho sám Boh. Sviatočný odpočinok je právo pracujúceho, ktoré má zabezpečiť štát. Samozrejme, toto právo pracovníka na odpočinok predpokladá aj jeho právo na prácu. Lebo kým uvažujeme o tejto problematike v spojitosti s kresťanským pojmom nedele, musíme si s hlbokou spoluúčasťou spomenúť na nepríjemnú situáciu mnohých mužov a žien, ktorí pre nedostatok pracovných príležitostí sú nútení k nečinnosti aj v pracovné dni.

V nedeľu a v iné prikázané sviatky sa veriaci majú zdržiavať vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha i tela. Rodinné potreby alebo veľká spoločenská užitočnosť sú oprávnenými dôvodmi na ospravedlnenie od zachovania príkazu o nedeľnom odpočinku. Veriaci majú dbať na to, aby oprávnené ospravedlnenia neviedli k návykom, ktoré by škodili náboženstvu, rodinnému životu alebo zdraviu.

Nedeľa, deň pokoja človeka s Bohom, so sebou samým i s blížnymi, sa tak stáva aj chvíľou, v ktorej je človek povolaný venovať dajaký pohľad obdivu prírode, pestovať rodinný, kultúrna a spoločenský život.

Aby však samotný odpočinok nevyšiel naprázdno, alebo aby sa nestal prameňom nudy, musí prinášať duchovné obohatenie. Nedeľa má byť pre veriacich aj príležitosťou venovať sa skutkom milosrdenstva, lásky a apoštolátu. Kresťanská nábožnosť už tradične venuje nedeľu dobrým skutkom a pokorným službám chorým, telesne postihnutým a starcom (návšteva chorých; starých; opustených; cudzincov). Kresťania majú svätiť nedeľu aj tým, že svojej rodine a svojim blízkym venujú čas a starostlivosť, ktoré im ťažko môžu venovať v iných dňoch týždňa. Nedeľa je aj dňom premýšľania, ticha, čítania Svätého písma, vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prospieva rastu vnútorného a kresťanského života.

Je naozaj vrcholne dôležité, aby sa každý veriaci presvedčil, že nemožno prežívať svoju vieru v plnosti bez pravidelnej účasti na nedeľnom eucharistickom zhromaždení. Amen. 

o. Milan Puškar, farár

Späť na kázne | | Zdieľaj na Facebooku | vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk