Úvod: Prvý rok


Práca na sebe


(10)vo februári 2014:


"Čokoľvek ste uroboli jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. (Mt 25,40)"

"Buď vždy milosrdná, ako som ja milosrdný. Miluj všetkých z lásky ku mne, hoci by to boli i najväčší nepriatelia, aby sa mohlo v celej plnosti odzrkadliť v tvojom srdci moje milosrdenstvo. (Den. 1695)"


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom, ktorý prebýva v mojej duši. aby som mohol mať účasť na jeho milosrdenstve napr slovami:

  Nech Tvoje milosrdenstvo prejde k blížnym cez moje srdce.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Mt. 8, 1-17; 9, 1-8. 18-38; 25, 31-46; Lk 6, 27-36; 10, 27-37; 16, 19-31.
2. Katechizmus: 2447-2449.
3.Denníček: 163,742,1029,1158,1242,1313,1317,1446,1688,1694,1695,1768-1769.


(9)v januári 2014:


"Dúfajte, ja som premohol svet! (Jn. 16, 33)"


"Duše(...) nemajú odvahu úplne dôverovať Bohu. Je to preto, že málo duší pozná nepochopiteľné Božie milosrdenstvo a veľkú Božiu dobrotu. (Den. 731)"


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom, ktorý prebýva v mojej duši.Prosím ho, aby mi dal milosť hlbšie poznať tajomstvo jeho milosrdenstva, aby som mu mohol viac dôverovať napr. slovami:

Ježišu, daj mi poznať Tvoje milosrdenstvo.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Ž 25; 119; 125; Mt 9,2. 18-25. 27-29; Lk 7, 1-9; 17, 5-6; 18, 9-14; Hebr 11, 1-40.
2. Katechizmus: 142-184.
3.Denníček:23-24,78,198,283,294,317,357,505,593,681,950,992,1059,1076,1146,1264,1400,1520,

1541,1578,1602,1777.


(8)v decembri:


"Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa tvoj syn" Potom povedal učeníkovi: "Hľa tvoja matka". A od tej hodiny si ju učeník zobral k sebe. (Jn 19,26-27) "


"Som vašou Matkou z nepochopiteľného Božieho Milosrdenstva. Najmilšia mi je tá duša, ktorá verne plní Božiu vôľu. (Den. 449)


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom, ktorý prebýva v mojej duši a ďakujem  Najsvätejšej Trojici za Máriu, Matku Milosrdenstva napr. strelnou modlitbou:

 Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekou. Amen.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Gn 3, 14-15; Iz 7,14; Lk 1, 26-38; Jn 2, 1-12; Jn 2, 1-12; Jn 19, 25-27.
2. Katechizmus: 148-149,446-449; 484-507; 721-726;963-972.
3. Ján Pavol II: encyklika Redemptoris Mater.
4. Dives in misericordia, p. 9.
5. Denníček: 40, 161, 315, 449, 564, 686, 786, 843, 1261, 1745, 1746.


(7)v novembri:

 

"Naša vlasť je v nebi.(Flp. 19, 26-27) "

"Už tu na zemi môžeme zakusovať šťastie, ktoré je v nebi, cez úzke spojenie s Bohom.(Den. 507)


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom, ktorý prebýva v mojej duši. Ďakujem mu za dar večného života a prosím, aby všetci ľudia spolupracovali s Božou milosťou a dosiahli svoj posledný cieľ napr. strelnou modlitbou:

Nech každá duša zvelebuje Tvoje milosrdenstvo teraz i na veky.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Mt 6, 19-21; 25, 31-46; Mk 12, 18-27; Lk 10, 17-20; Jn 14, 1-6; 1Kor 2,9; 15, 1-58; Flp 3, 20-21.
2. Katechizmus: 998-1060.
3. Denníček: 20,153,278,507,592,741,771,777,841,897,899,1343,1604,1698.


(6)v októbri:


"Kto je moje telo a pije moju krv ostáva vo mne a ja v ňom. " (Jn 1, 4,10)


"Keď prichádzaš na svätú spoveď,mysli na to,že v spovednici ja sám čakám na teba, kňazom sa len zastieram,ale sám pôsobím v tvojej duši " (Den. 1602)


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom, ktorý prebýva v mojej duši. Ďakujem mu za jeho prítomnosť v slove a vo sviatostiach a prosím ho, aby som
ich prijímal nielen pre svoj vlastný úžitok, ale aj v prospech druhých napr. strelnou modlitbou:

Ježišu, milovník spásy ľudí, pritiahni všetky duše, aby začali žiť pre Boha.

Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Mt 28,16-20; Lk 22,7-20; Jn 6,22-69; 14,21-31;20,19-23; 1Kor 11,23-32; Jak 5,14-15.
2. Katechizmus: 104-141; 1210-1666.
3. Denníček: 156,975,1286,1385,1447-8,1602,1725,1728,1804-1828.

4. Boh bohatý na milosrdenstvo: s. 45-104.


(5)v júli - auguste 2013:


"Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. "
(Jn 1, 4,10)


"Bože, ktorý si jedným slovom mohol spasiť tisíc svetov, jeden Ježišov povzdych by učinil zadosť Tvojej spravodlivosti, ale Ty, ó Ježišu, sám si sa podujal na také strašné umučenie za nás jedine z lásky." (Den. 1747)


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom, ktorý prebýva v mojej duši napr. strelnou modlitbou:
Ó, Krv a Voda, ktorá si vyšla z Ježišovho Srdca ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti.


Ďakujem mu za dielo vykúpenia i za to, že modlitbami, pôstom, umŕtvením, prácami a utrpením môžem mať účasť na diele spásy.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Iz 52,13-15; Mt 26-28; Mk 14-16; Lk 22-24; Jn 13-21.

2. Katechizmus: 595-658.

3. Denníček: 188,205,252,408, 445-446,654,948,1032,1067,1184,1512,1628,1747.


(4)v júni 2013:


"Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. " (Jn 1, 1-3)


"Stáva sa nepochopiteľný zázrak Tvojho milosrdenstva, ó Pane. Slovo sa stáva Telom - Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo - vtelené Milosrdenstvo." (Den. 1745)


Predsavzatie


Spájam sa s milosrdným Ježišom a ďakujem mu za to, že sa stal Človekom a prebýval medzi nami napr. strelnou modlitbou:


Všetku dôveru vkladám v Teba, Ježišu Kriste, pravý Boh a pravý človek.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Iz 7,14; Mich 5,1-4; Mt 1,18-25; Lk 1,26-38; 2,1-20; Jn 1,1-14; 3,16-17, Gal 4,4-7.

2. Katechizmus: 456-486.

3. Denníček: 1122, 1442, 1584, 1745-1746.


(3)v máji 2013:


"Kto pácha hriech je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. " (1 Jn 3,8)


"Dnes som zakúsila horkosť umučenia Pána Ježiša... Poznala som, aký strašný je hriech..., aj najmenší, ako veľmi trápil Ježišovu dušu." (Den. 1016)


Predsavzatie

Spájam sa s milosrdným Ježišom a odovzdávam mu svoje duchovné rany, ktoré sú následkom dedičného hriechu i mojich osobných hriechov  napr. strelnou modlitbou:


Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Gn 3; Dt 6,1-25; 2Sam 11,1-13; Ez 18,1-32; Mt 5; Mt 15,19-20; Jn 3,4-10.

2. Katechizmus: 385-421, 1846-1876
3. Ján Pavol II: encyklika Dominum et vivificantem 33-38.
4. Ján Pavol II: exhortácia Reconciliatio et penitentia 14-18.
5. Denníček: 741, 926-927, 1181, 1318, 1332, 1485-1486, 1507.

(2)v apríli 2013:


"Všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty?" (Múd 11,24-25)


"Ó, Bože, ako hojne je rozliate Tvoje milosrdenstvo a všetko si to učinil pre človeka. Ó, ako veľmi musíš milovať človeka, keď Tvoja láska je voči nemu taká činorodá." (Den. 1749)


Predsavzatie


Spájam sa s Pánom Ježišom a ďakujem Otcovi za to, že ma stvoril a za celý svet napríklad strelnou modlitbou:

Zvelebujem Ťa, môj Otče, Pán neba a zeme.


Navrhované texty na čítanie a rozjímanie:


1. Sväté písmo: Gn 1-2; Ž 104; Ž 139; Iz 45,9

2. Denníček: 158, 651, 1741-1744, 1749-1750.