Sviatosti a sväteniny: Sviatosť manželstva

Inštrukcie pre snúbencov pri žiadosti o sobáš

  1. Sobáš treba zahlásiť na farskom úrade aspoň šesť mesiacov pred zamýšľaným termínom.
  2. V rámci prípravy na slávenie sobáša snúbenci absolvujú prípravný kurz, ktorý prebieha vo farnosti alebo v blízkom okolí.
  3. Snúbenci sú pozvaní zopakovať si základné vedomosti z náboženstva a duchovne sa pripravovať na sobáš pravidelnou osobnou modlitbou a účasťou na nedeľných bohoslužbách.
  4. Na fare sa spíše cirkevná zápisnica. Táto platí len pre cirkevné účely.
  5. Je potrebné priniesť krstný list tých stránok, ktoré sú pokrstené.
  6. V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Bratislave, musí si jeden zo snúbencov vypýtať prepustenie na sobáš od farára farnosti, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu.
  7. V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, alebo je iba pokrstený a nebol na prvom svätom prijímaní, je treba žiadať o dišpenz resp. povolenie uzatvoriť cirkevný sobáš na Arcibiskupský úrad. Farár túto žiadosť napíše v mene snúbencov, ktorí ju musia podpísať spolu s dvomi svedkami, ktorých si privedú na faru.
  8. Na matričnom úrade v Petržalke (budova Technopolu, 3. poschodie) treba v pracovnom čase vypísať najneskôr dva týždne pred sobášom štátnu zápisnicu. Na jej vyplnenie treba platný občianky preukaz a platný rodný list. Treba tiež údaje o obidvoch svedkoch: fotokópia oboch strán občianskeho preukazu. Treba, aby snúbenci šli na matriku spolu. Vypísanú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad pri najbližšom stretnutí.
  9. Prvý pracovný deň po sobáši je podpísaná štátna zápisnica odovzdaná na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.
 

Príprava snúbencov pred prijatím sviatosti manželstava vo forme kurzu

 

 https://www.domanzelstva.sk/

 

 

Materiál o manželskej láske na stiahnutie

Rada pre rodinu a mládež pri KBS vám ponúka preklad knihy Natural Family Planning Blessed Our Marriage, ktorá sa zameriava na učenie Cirkvi o manželskej láske v súvislosti s darom života, pre ktorý sa manželia otvárajú. Jej zameraním je tematika prirodzeného plánovania rodičovstva a s ním zviazanými otázkami, ktoré si kladie nejeden manželský pár, ktorý hľadá odpoveď na pochopenie svojej plodnosti. 

Publikácia Manželská láska a dar života na stiahnutie