Spoločenstvá: Bratstvo Svätého, Živého a Večného ruženca

Ruženec Panny Márie, ktorý sv. Dominik prijal ako účinný prostriedok rozjímania o Kristovom živote, si bratia Dominikáni strážili po celé stáročia ako svoje posvätné dedičstvo. Výsadu zakladať Ružencové bratstvá, cieľom ktorých je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, udelil reholi Dominikánov pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices.

Členstvo

Členom ružencového bratstva môže byť každý pokrstený katolík, ktorý má minimálne 7 rokov a ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena Ružencového bratstva. Každý člen, ktorý chce byť prijatý do Ružencového bratstva, si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca. Riadne členstvo vzniká dňom prijatia do Ružencového bratstva a zaniká smrťou, vystúpením alebo vylúčením člena. Členovia Ružencového bratstva sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia Ružencového bratstva sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.

V prípade záujmu o vstup do Ružencového bratstva sa môžete informovať na našej farskej stránke alebo u horliteľky Edity Háberovej (mailom: edita.ha@centrum.sk, prípadne tel. 0903 797 027) alebo u pani Evy Vaňovej (mailom: eva.vanova@medika-z.sk, prípadne tel. č. 0905 931 814, )

Výsady a prísľuby pre členov Ružencového bratstva

 1. Osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie,
 2. Spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov dominikánskej rehole, Každý mesiac provinčný promótor pre Ružencové bratstvá slúži sv. omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku. 

Členovia Ružencového bratstva môžu na základe dekrétu posvätnej apoštolskej penitenciárie z 11. januára 1969 za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:

 1. Deň vstupu do Ružencového bratstva,
 2. Veľká noc,
 3. Obetovanie Pána (2. februára),
 4. Zvestovanie Pána (25. marca),
 5. Nanebovzatie Panny Márie (15. augusta),
 6. Ružencová Panna Mária (7. októbra),
 7. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. decembra),
 8. Narodenie Pána (25. decembra).

Prísľuby Panny Márie zjavené bl. Alanovi

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu; zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a dosiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Ó, tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie. Nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti; vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti Jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Záväzky člena Živého ruženca

Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Určený člen – horliteľ ruže – je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev. Člen Živého ruženca sa každý deň modlí jeden desiatok posvätného ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie. V prvú sobotu mesiaca sa v našej farnosti stretáva na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi, kde si vymieňa ružencové tajomstvá. Zároveň je slúžená sv. omša za živých a zosnulých členov ružencového bratstva.