Sviatosti a sväteniny: Sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti býva zvykom, že vhodne pripravené deti môžu prijať Ježiša Krista prítomného v Eucharistii.

Pre prijímanie detí je významný druhý dokument QuamSingulari, ktorý je svedectvom pastierskej lásky svätého pápeža Pia X. kdeťom.  Tento dokument vydala Kongregácia pre sviatosti 8. augusta 1910 na príkaz pápeža Pia X. V tomto dokumente pápež stanovil, že vekom rozlišovania pre vykonanie spovede a prijatie Eucharistie, je vek dieťaťa, kedy začína logicky uvažovať, čiže viacmenej siedmy rok života,a od tohto času začína dieťa zaväzovať prikázanie týkajúce sa spovede asvätého prijímania. Ak dieťa preukáže dostatočné rozoznávacie schopnosti, je možné vek znížiť. Ďalej tento dokument ustanovuje, že k prvej spovedi a k prvému svätému prijíma-niu nie je nutné, aby dieťa poznalo kresťanské učenie dokonale. Dieťa sa má s katechizmom oboznamovať postupne vzhľadom na svoje schopnosti. Poznanie princípov náboženstva, potrebné dieťaťu k zodpovednému pripraveniu sa na prvé sväté prijímanie, má byť také, aby si dieťa náležite k svojmu rozumovémuvývinu osvojilo pravdy viery potrebné k spáse a  rozlišujúc eucharistický chlieb od obyčajného, pozemského chleba, mohlo pristúpiť knajsvätejšej Eucharistii s nábožnosťou akej je schopné vo svojom veku.

V dokumente sa spomína aj úloha rodičov dieťaťa, kňazov a učiteľov pripravujúcich deti na prijímanie. Sú to predovšetkým rodičia a kňaz, ktorí sa majú postarať a správnu prípravu dieťaťa na prijatie Eucharistie, ony majú právo rozhodnúť o tom, či je dieťa schopné pristúpiť k Pánovmu stolu. Sta-rostlivosť o deti nekončí len prvým svätým prijímaním, ale je vhodné, aby deti aj po prvom svätom prijímaní pristupovali často k Pánovmu stolu.

Pápež odsúdil zvyk nepripustenia k svätej spovedi alebo spovedať bez rozhrešenia tie deti, ktoré už používajú rozum a tiež zvyk nezaopatrovaťtieto deti v nebezpečenstve smrti viatikom.

O tento pápežov dokument sa opierajú aj dva kánony Kódexu káno-nického práva. „Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a ná-božne mohli prijímať Pánovo telo. Deťom však nachádzajúcim sa v nebezpečenstve smrtimožno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo telood obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.“

„Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepova-žuje za dostatočne pripravené."

Kongregáciapre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala v Ríme 25. marca roku 2004 inštrukciu Redemptionis Sacramentum, ktorá sa zaoberá niektorými predpismi týkajúcimi sa sviatosti Eucharistie. V tomto dokumente je spomenutá aj oblasť prijímania Eucharistie deťmi. Prvému svätému prijímaniu detí má vždy predchádzať sviatostná spoveď a rozhrešenie. Prvé sväté prijímanie má vždy vysluhovať kňaz a nikdy nie mimo slávenia omše. Okrem výnimočných prípadov sa prvé sväté prijímanie menej vhodne udeľuje na Zelený štvrtok, pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere.Lepšie je vybrať niektorý iný deň, napríklad Druhú až Šiestu veľkonočnúnedeľu alebo Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo nedele v Cezročnom období, keďže deň Pána sa správne považuje za deň Eucharistie. K prijatiu svätej Eucharistie nemajú pristupovať: „deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré“ kňaz „nepovažuje za dostatočne pripravené“.  Predsa však, ak sa stane, že sa niektoré dieťa vzhľadom na vek výnimočne pokladá za zrelé na prijatie sviatosti, netreba mu odoprieť sväté prijímanie, len nech je dostatočne poučené. 

 

Prihláška na stiahnutie tu

 

Termíny katechéz: 4.10., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12.2023; 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 20.3.2024 

Prihlášku je potrebné odovzdať do 30.9.2023 v čase úradných hodín vo farskej kancelárii.

Prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ Budatínska bude 27. apríla 2024 o 10,00 hod. Nácvik bude vo štvrtok 25.4.2024 o 16,00 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 26.4.2024 o 16,00 hod. Prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ Turnianska bude 4. mája 2024 o 10,00 hod. Nácvik bude vo štvrtok 2.5.2024 o 16,00 hod. a 1. sv. spoveď v piatok 3.5.2024 o 16,00 hod.