Sviatosti a sväteniny: Sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti býva zvykom, že vhodne pripravené deti môžu prijať Ježiša Krista prítomného v Eucharistii.

Pre prijímanie detí je významný druhý dokument QuamSingulari, ktorý je svedectvom pastierskej lásky svätého pápeža Pia X. kdeťom.  Tento dokument vydala Kongregácia pre sviatosti 8. augusta 1910na príkaz pápeža Pia X. V tomto dokumente pápež stanovil, že vekom rozlišovania pre vykonanie spovede a prijatie Eucharistie, je vek dieťaťa, kedy začína logicky uvažovať, čiže viacmenej siedmy rok života,a od tohto času začína dieťa zaväzovať prikázanie týkajúce sa spovede asvätého prijímania. Ak dieťa preukáže dostatočné rozoznávacie schopnosti, je možné vek znížiť. Ďalej tento dokument ustanovuje, že k prvej spovedi a k prvému svätému prijíma-niu nie je nutné, aby dieťa poznalo kresťanské učenie dokonale. Dieťa sa má s katechizmom oboznamovať postupne vzhľadom na svoje schopnosti. Poznanie princípov náboženstva, potrebné dieťaťu k zodpovednému pripraveniu sa na prvé sväté prijímanie, má byť také, aby si dieťa náležite k svojmu rozumovémuvývinu osvojilo pravdy viery potrebné k spáse a  rozlišujúc eucharistický chlieb od obyčajného, pozemského chleba, mohlo pristúpiť knajsvätejšej Eucharistii s nábožnosťou akej je schopné vo svojom veku.

Vdokumente sa spomína aj úloha rodičov dieťaťa, kňazov a učiteľov pripravujúcich deti na prijímanie. Sú to predovšetkým rodičia a kňaz, ktorí sa majú postarať a správnu prípravu dieťaťa na prijatie Eucharistie, ony majú právo rozhodnúť o tom, či je dieťa schopné pristúpiť k Pánovmu stolu. Sta-rostlivosť o deti nekončí len prvým svätým prijímaním, ale je vhodné, aby deti aj po prvom svätom prijímaní pristupovali často k Pánovmu stolu.

Pápež odsúdil zvyk nepripustenia k svätej spovedi alebo spovedať bez rozhrešenia tie deti, ktoré už používajú rozum a tiež zvyk nezaopatrovaťtieto deti v nebezpečenstve smrti viatikom.

O tento pápežov dokument sa opierajú aj dva kánony Kódexu káno-nického práva. „Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a ná-božne mohli prijímať Pánovo telo. Deťom však nachádzajúcim sa v nebezpečenstve smrtimožno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať Kristovo telood obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.“

„Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepova-žuje za dostatočne pripravené."

Kongregáciapre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala v Ríme 25. marca roku 2004 inštrukciu Redemptionis Sacramentum, ktorá sa zaoberá niektorými predpismi týkajúcimi sa sviatosti Eucharistie.   V tomto dokumente je spomenutá aj oblasť prijímania Eucharistie deťmi. Prvému svätému prijímaniu detí má vždy predchádzať sviatostná spoveď a rozhrešenie. Prvé sväté prijímanie má vždy vysluhovať kňaz a nikdy nie mimo slávenia omše. Okrem výnimočných prípadov sa prvé sväté prijímanie menej vhodne udeľuje na Zelený štvrtok, pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere.Lepšie je vybrať niektorý iný deň, napríklad Druhú až Šiestu veľkonočnúnedeľu alebo Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo nedele v Cezročnom období, keďže deň Pána sa správne považuje za deň Eucharistie. K prijatiu svätej Eucharistie nemajú pristupovať: „deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré“ kňaz „nepovažuje za dostatočne pripravené“.  Predsa však, ak sa stane, že sa niektoré dieťa vzhľadom na vek výnimočne pokladá za zrelé na prijatie sviatosti, netreba mu odoprieť sväté prijímanie, len nech je dostatočne poučené.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PRÍPRAVE NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE DETÍ:

 

 

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti bude:

ZŠ Budatínska + iné školy – 16.05.2020 o 10.30 hod.

ZŠ Turnianska – 23.05.2020 o 10.30 hod.

Svätá spoveď detí pred prvým svätým prijímaním bude v piatok od 16.00 hod. do 18.00 hod. V tento termín pristúpia k sviatosti zmierenia iba prvoprijímajúce deti. Preto prosíme, aby rodičia a príbuzní využili možnosť svätej spovede v iné dni. Svätá spoveď detí bude:

ZŠ Budatínska – 15.05.2020

ZŠ Turnianska – 22.05.2020

V týždni pred prvým svätým prijímaním prosím deti, aby prišli na bezprostredný nácvik slávnosti. Účasť všetkých detí na nácviku je nutná! Nácviky budú v termínoch:

ZŠ Budatínska – 11.05.2020 (pondelok) o 16.30 a 13.05.2020 (streda) po detskej svätej omši.

ZŠ Turnianska – 18.05.2020 (pondelok) o 16.30 a 20.05.2020 (streda) po detskej svätej omši.

Prosím rodičov, aby prišli pomôcť pri upratovaní kostola a príprave na slávnosť v piatok o 19.30 hod. Prosím, príďte pomôcť čím viacerí!

 Príprava detí na prvé sväté prijímanie bude prebiehať na dvoch úrovniach. Prvou bude vyučovanie na hodinách náboženskej výchovy na školách. Druhá úroveň prípravy bude formou katechéz tu v kostole. Stretnutie detí bude v stanovené termíny začínať svätou omšou o 17.30 hod. a po nej bude nasledovať katechéza. Termíny katechéz sú: 

9. októbra 2019

13. novembra 2019

11. decembra 2019

8. januára 2020

5. februára 2020

12. februára 2020

11. marca 2020

25. marca 2020

22. apríla 2020

29. apríla 2020

O prípadných zmenách v termínoch katechéz Vás budeme včas informovať. Účasť na katechézach je povinná.

Nakoľko pre človeka veriaceho, ktorý sa pripravuje k prijatiu sviatostí je úplne normálna účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok, deťom budeme ich účasť potvrdzovať nálepkami v Kostoníčkoch (malé zošitky „S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“). Ak bude dieťa na svätej omši mimo našej farnosti, požiada miestneho kňaza, aby mu účasť na svätej omši potvrdil. Zároveň pripomíname, že aj účasť na svätých omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky je povinná!

Deti budeme skúšať zo základných vedomostí a modlitieb počas hodín náboženstva na školách, prípadne na nácvikoch.

Teším sa na slávnosť prvého svätého prijímania Vašich detí spolu s Vami, a modlíme sa, aby to bola radostná slávnosť viery pre všetkých.